Privacyverklaring

Na-NAH psychologie, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89831217, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Na-NAH psychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1.      Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Na-NAH psychologie persoonsgegevens verwerkt:  a. (potentiële) patiënten;

 • bezoekers aan de praktijk van Na-NAH psychologie;
 • bezoekers van www.na-nah.nl;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Na-NAH psychologie
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Na-NAH psychologie contact opnemen of van wie Na-NAH psychologie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2.      Verwerking van persoonsgegevens

Na-NAH psychologie verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Na-NAH psychologie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt
 • Na-NAH psychologie verwerkt persoonsgegevens die worden gebruikt voor supervisie en/of opleiding. Er worden, indien daar expliciete schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt, geluid en/of video-opnames gemaakt tijdens sessies.

3.      Doeleinden verwerking 

Na-NAH psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.      Rechtsgrond

Na-NAH psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.          Verwerkers

Na-NAH psychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Na-NAH psychologie persoonsgegevens verwerken. Na-NAH psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.  

6.          Persoonsgegevens delen met derden

Na-NAH psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Na-NAH psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

7.          Doorgifte buiten de EER 

Na-NAH psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de

Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Na-NAH psychologie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  

8.          Bewaren van gegevens

Na-NAH psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Na-NAH psychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.          Wijzigingen privacystatement

Na-NAH psychologie kan Deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Na-NAH psychologie gepubliceerd. Het is verstandig Deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10.       Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Na-NAH psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Na-NAH psychologie door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@na-nah.nl. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Na-NAH psychologie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Na-NAH psychologie door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@na-nah.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).